Tuesday, January 14, 2014

The beginning of the year in Chocolate Factory (Początek roku w Fabryce Czekolady)

My dearest Sons,
is there a better place to visit at the beginning of the new year than the chocolate factory?
And not any chocolate but one of the bests Swiss chocolates? I don't think so :)
So today let me show you a bit of a journey to Broc - the place where the 2nd oldest Chocolate Factory in Switzerland has been established.

Kochane Chłopaki,
czy jest lepsze miejsce do zwiedzenia na początku roku niż fabryka czekolady? I to nie byle jakiej czekolady ale jednej z najlepszych szwajcarskich czekolad? Nie sądzę :)
Tak więc dzisiaj pokażę Wam kawałek podróży do Broc - miejsca, gdzie powstała druga fabryka czekolady w Szwajcarii.

I went there with two of my friends and from the very beginning I spotted something amazing - tiny carts to transport very heavy train carts on the gauge rails - just take a look at them:

Pojechałem tam z dwójką znajomych i już na samym początku zobaczyłem coś niesamowitego - wagoniki do transportu wielkich wagonów kolejowych na torach starej kolejki wąskotorowej dochodzącej do fabryki:On such carts all the ingredients are transported to the Cailler factory.

W tych wagonach są transportowane składniki do produkcji czekolady w fabryce Cailler.


This amazing place offers tours for tourist in many languages - you can learn about  the history of chocolate...

To wspaniałe miejsce oferuje wycieczki w wielu językach dla turystów - można posłuchać o historii czekolady...

 ... chocolate industry in Switzerland...

... przemyśle czekoladowym w Szwajcarii...
... one can see the first production line...

... można zobaczyć pierwszą linię produkcyjną...
... go over magazine of substrates (cocoa seeds, milk, sugar, almonds, nuts, etc.)...

... przejść przez magazyn składników (z nasionami kakaowca, cukrem, mlekiem, migdałami, orzechami, itp.)...

... see a small production line, and try the freshly made bars (just take a look at the amazing robot arm to pick up small bars!)...

... zobaczyć małą linię produkcyjną i spróbować świeżo zrobionych batoników (zobaczcie na niesamowite ramię robota do podnoszenia gotowych czekoladek!)...
... and at the end you go through the tasting room full of different chocolates where you can eat as much as you wish. I tried to taste all of them but was completely full after the first half!

... i na końcu przejść przez pokój do degustacji czekoladek gdzie można zjeść ich ile tylko będziesz w stanie. Chciałem spróbować po jednej kosteczce z każdego gatunku, ale byłem pełny już po połowie.

After that only a short visit to a chocolate shop...
 ... and a cup of hot chocolate :D

Potem już tylko wizyta w sklepie przy fabryce...
.. i kubek czekolady na gorąco :D


Broc is a very small town in the Gruyere region, so we quickly went to see the capitol with the old town of Gruyere...

Broc jest małym miasteczkiem w regionie zwanym Gruyere, więc pojechaliśmy jeszcze szybko, aby zobaczyć stolicę regionu z jej pięknym starym miastem...

...with enormously big black bernardine...

...i ogomnego czarnego bernardyna..
....and headed back to Fribourg, from where I wrote you this post.
I love you,
Dad

...a potem już do Fryburga, skąd piszę Wam tą wiadomość.
Kocham Was, 
Tata

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.