Friday, October 5, 2012

Living in Basel, Switzerland (Jak się mieszka w Bazylei, w Szwajcarii)

Today I decided to show you some of my pictures taken in Basel - the city I live in. I promise to add also few of them from different parts of Switzerland. This country is full of beautiful places, and wonderful views. I hope we come to see some of them together!

Dziś postanowiłem pokazać Wam trochę zdjęć zrobionych w Bazylei - mieście w którym mieszkam. Obiecuję, że dodam też zdjęcia z innych części Szwajcarii. W Szwajcarii jest mnóstwo pięknych miejsc i wspaniałych widoków. Mam nadzieję, że kiedyś obejrzymy je razem!

So this is what you can sometimes see from my balcony - a beautiful double rainbow. This picture was taken by your uncle Paweł, during one of his visits here. Paweł is one of my closest friends, he is also son of Jola Szczęsna, who knows you and likes you very much.

Taki widok można czasem zobaczyć z mojego balkonu - piękną podwójną tęczę. To zdjęcie zrobił Wasz wujek Paweł w czasie jednej z jego wizyt tutaj. Paweł jest jednym z moich najbliższych przyjaciół, jest też synem Joli Szczęsnej, która Was zna i bardzo lubi.

Right after these small buildings there is a park full of places to play for children, slides, rope constructions, tables for table tennis and so on. It has also trees from all over the world and grass on which you can play Frisbee...

Zaraz za tymi małymi budynkami jest park pełen miejsc do zabawy dla dzieci, zjeżdżalni, konstrukcji linowych, stołów do ping-ponga itd. Rosną w nim drzewa z całego świata i trawa, na której można grać w Frisbee...

...or just take a nap.

...albo uciąć sobie drzemkę.
Basel is divided to two parts Great and Small Basel by the very large river Rhein.

Bardzo duża rzeka, Ren, dzieli Bazyleę na dwie części: Dużą i Małą Bazyleę.
It is so big that two very large ships can sail in both directions. To move around Basel there is absolutely no need to have a car. You can get anywhere using public transportation or by bike.

Ren jest tak dużą rzeką, że dwa duże statki mogą płynąć w przeciwnych kierunkach. Żeby poruszać się w Bazylei absolutnie nie jest potrzebny samochód. Wszędzie można dostać się za pomocą transportu publicznego lub rowerem.You can take plane to almost everywhere in Europe (airport is only 10 minutes away) ...

Do prawie każdego miasta w Europie można się dostać samolotem (na lotnisko jest tylko 10 minut drogi)......or train - this is the best way to travel in Switzerland. From Basel goes also very fast train to Paris - it is called TGV - it can go as fast as 350 mph!!!

... lub pociągiem - jest to najlepszy sposób podróżowania w Szwajcarii. Z Bazylei jeździ szybki pociąg do Paryża - nazywa się TGV - może jechać nawet ponad 350 mil na godzinę!!!


But you can easily guess what I like the most from all transportation - of course it is TRAM.

Ale na pewno zgadniecie jaki jest mój ulubiony środek transportu - oczywiście jest to TRAMWAJ.

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.